21 październik, sobota, 2017

Szukaj

A- A A+

Konkurs ofert dla lekarzy o specjalności neurologia, medycyna pracy, kardiologia, POZ

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy o specjalności kardiologia, neurologia, medycyna pracy oraz dla lekarzy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2020

 

- w zakresie kardiologii, neurologii: praca w poradni specjalistycznej;

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: praca w poradni poz dla dorosłych,

- w zakresie medycyny pracy: praca w poradni medycyny pracy.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.05.2017r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 05.05.2017r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Zastępcę Dyrektora WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.30 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 Zapraszamy do składania ofert