17 styczeń, środa, 2018

Szukaj

A- A A+

Konkurs ofert dla lekarzy o specjalności: psychiatria, okulistyka w latach 2018 – 2020

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy o specjalności: psychiatria, okulistyka w latach 2018 – 2020

 

- w zakresie psychiatrii praca w poradni zdrowia psychicznego, praca w oddziale dziennym psychiatrycznym;

- w zakresie okulistyki: praca w poradni specjalistycznej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 8.12.2017r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 11.12.2017r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Zastępcę Dyrektora WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.30 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu Ofert

Regulamin pracy komisji konkursowej

Załącznik nr 1

Formularze ofertowe

 

Zapraszamy do składania ofert