×

Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych

Dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej   SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  ( o wartości poniżej  równowartości 140 000 Euro ).

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę  materiałów medycznych  oraz stomatologicznych.

Znak sprawy G/1/Zp-t/22