×

Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2024-2026 w zakresie: Badań Endoskopowych, Gastroenetrologii, Stomatologii, Psychiatrii

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ

w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2561 z póź. zm.).

Ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w latach 2024 – 2026 w zakresie:

– badań endoskopowych przewodu pokarmowego

– gastroenterologii

– stomatologii

– psychiatrii

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29.02.2024r. do godz. 10.00
w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 29.02.2024r. o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Annę Stańczak – Głównego Specjalistę ds. Świadczeń Medycznych WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.