×

Konkurs ofert dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji pilotażowego programu „Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego”

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ

w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 146).

Ogłasza konkurs ofert dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji pilotażowego programu „Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego
dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP oraz najbliższych członków ich rodzin”

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.04.2024r. do godz. 10.00
w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz lub drogą e-mail na adres: kancelarie@wspl.pl.pl (hasło rozszyfrowujące plik należy podać na numer: 723 308 222 w dniu 26.04.2024r. między godz. 11.00 – 11.15)

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 26.04.2024r. o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Annę Stańczak – Głównego Specjalistę ds. Świadczeń Medycznych WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

Zapraszamy do składania ofert