×

Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych

DyrektorWojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej   SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  ( o wartości poniżej  równowartości 140 000 Euro ). Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę  materiałów medycznych  oraz stomatologicznych. Znak sprawy G/1/Zp-t/22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, w latach 2022 – 2024

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 711) w powiązaniu z art. 140, art. 141,art.…