Konkurs ofert dla techników RTG

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2017; poz.1938).

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla techników RTG na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania zdjęć rtg na lata 2019 – 2023.

 

 

Szczegółowy zakres świadczeń w danym zakresie zawiera załącznik nr 1 do konkursu ofert.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22-08-2019r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 23-08-2019r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Zastępcę Dyrektora WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 Zapraszamy do składania ofert

Oferta pracy dla lekarzy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu zatrudni:

  • lekarza specjalistę w zakresie okulistyki bądź w trakcie specjalizacji 
  • lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej bądź chorób wewnętrznych.

Oferta pracy dla pielęgniarki

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu zatrudni:

  • pielęgniarkę z ukończonym kursem kwalifikacyjnym środowiska nauczania i wychowania lub mgr pielęgniarstwa.