×

Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.849) od dnia 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.  opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu 12,47 zł (brutto)
  • 1 strona kopii albo wydruku 0,43 zł (brutto)
  • udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,49 zł brutto

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzory druków znajdują się w załączeniu.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Punktu wydawania dokumentacji medycznej (rejestracja specjalistyczna, przy bramie głównej), a dotyczące RTG w Rejestracji RTG (budynek 5).