×

DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW Z MATERIAŁAMI  POMOCNICZYMI ( MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KONTROLE, KALIBRATORY I WSZYSTKIE INNE MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA BADAŃ ZAWARTYCH W ZAMÓWIENIU) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW

Postępowanie prowadzone jest na platformie E-Zamówienia pod adresem: EZamowieniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-caad265c-d523-11ed-9355-06954b8c6cb9

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na: remont pomieszczenia gabinetu oraz WC w WPSL SP ZOZ ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych

DyrektorWojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej   SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  ( o wartości poniżej  równowartości 140 000 Euro ). Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę  materiałów medycznych  oraz stomatologicznych. Znak sprawy G/1/Zp-t/22