×

Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w latach 2024 – 2027

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 146).

Ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w latach 2024 – 2027

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.05.2024r. do godz. 08.00
w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 31.05.2024r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Annę Stańczak – Głównego Specjalistę ds. Świadczeń Medycznych WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Regulamin pracy komisji konkursowej

Załącznik nr 1

Formularze ofertowe

Wzór umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby biorącej udział w konkursie ofert